Follow by Email

Wednesday, July 27, 2011

Sanskrit blog: A hymn to Garuda


गरुडस्तुतिः
या दूरदृष्टिस्तव भक्ष्यजन्तौ तथैव लक्ष्ये हि ममापि भूयात् ।
यथात्सि जन्तुं स्वमुखेनविद्धं तथैव भुञ्ज्यां ममपाणिनार्जितम् ॥
यथाद्वितीयः डयसे विहायसे तथैव धैर्यॆण महत्वमाप्नुयाम् ।
नैतद्विचित्रं यदभूः गरुत्मन् वाहो हरेः सद्गुणवारिधे नमो ॥
- - - -

No comments:

Post a Comment