Follow by Email

Monday, October 26, 2020

पत्नी ताडयते-२

 

व्याघातैर्बहुभिर्युते  सफलतां  कार्येऽहमाप्नोमि  चेत्

मुञ्चत्याकुलतां  प्रसह्य विजहत्यानन्दबाष्पं  प्रिया 

कच्चित्वत्प्रणयस्य पात्रमभवं ब्रूहीति पृष्टा मया

पत्नी ताडयते शिखण्डशकलेनोद्विग्नचित्तेव माम्  ॥  ३  ॥

[अनुवर्तते]


Friday, October 23, 2020

पत्नी ताडयते

 

पत्नी ताडयते

चायं सुस्मितफेनभासरुचिरं सुप्तप्रबुद्धाय मे

स्वौष्ठस्पर्शमधु प्रपूर्णचषके दत्ते किलामोदवत्।

कच्चित्वत्प्रणयस्य पात्रमभवं ब्रूहीति पृष्टा मया

पत्नी ताडयते शिखण्डशकलेनोद्विग्नचित्तेव माम् ॥ १ ॥

दूरादागतमाननाङ्कितमुदा द्वार्येव संपृच्छति

क्लान्तः किम् सफलः श्रमः पिबसि किंचात्सीति मन्दस्मिता।

कच्चित्वत्प्रणयस्य पात्रमभवं ब्रूहीति पृष्टा मया

पत्नी ताडयते शिखण्डशकलेनोद्विग्नचित्तेव माम् ॥ २ ॥

[अनुवर्तते]

 

Tuesday, October 13, 2020

Knight's Tour

 

  http://link.springer.com/article/10.1007/s12045-020-1026-7

Title
The Knight’s Tour Problem and Rudrata’s Verse

Journal
Resonance, 25(8), 1095-1116
DOI
10.1007/s12045-020-1026-7
  

Saturday, June 13, 2020

कोविदगीता


कोविदगीता

देवालये करोनाया वैद्य एवार्चको भवेत् ।
सेनिटैसर् हि तीर्थः स्यात् क्लोरोक्वीन् हि निवेदनम् ॥  

सर्वधर्मान् परित्यज्य विज्ञानं शरणं व्रज ।
तदेव कोविदात् कृच्छ्रात् मोक्षयिष्यति मा शुचः ॥
- - - -

Monday, June 8, 2020

काव्यात्


काव्यात्
काव्याज्जगत्कोविदभूतशस्तं  तप्तं  ज्वरान्निःश्वसनेऽपि रुद्धम् ।
देवी सुवस्त्रावृतवक्त्रनासा बाहुद्वयादेव विलोकयन्ती ॥ 
- - - - 

Monday, May 25, 2020

विज्ञानसूक्तिः-६


विज्ञानसूक्तिः-६


अविरलघनतां ये लोहवत् प्राप्तवन्तो
स्वकृतिजलविमग्नाः कर्मदक्षा भवन्ति।
सुविरलघनतां ये काष्ठवत् प्राप्तवन्तः
स्वकृतिषु न विमग्नास्तेऽपवाह्या भवन्ति॥


Those who are densely solid like metal get immersed in their work and become efficient. Those who are loosely solid like a log of wood do not get immersed in their work and will get removed.
- - - -

विज्ञानसूक्तिः-५


विज्ञानसूक्तिः-५


अन्योन्यसङ्कर्षणचोदितौ यथा न्यूटन्-विधिं पालयतो धराशशी ।
आचार्यशिष्यौ चरतस्तथादृतौ परस्पराकर्षणबद्धमानसौ ॥
- - - -
The preceptor and the disciple act together respectfully with their minds bound by a mutual attraction in the manner the earth and the moon follow Newton's law propelled by their mutual attraction.
- - - -

Sunday, May 24, 2020

धरा

रक्ताधरा


पयोधराश्लिष्टसूर्यकरात्ताद्रिकटी किमु ।
रक्ताधरा तमन्वेति त्यक्तलज्जा दिगम्बरा॥
- - - -

Wednesday, April 29, 2020

खल्वाटः


खल्वाटः

खल्वाटःकश्चिदाटाविरतमनुदिनं ह्यन्विषन् भेषजं तत्

येन स्वस्मिन् विशाले स्फुरदरुणमरौ मस्तके भासमाने ।

किञ्चिद्वस्त्वङ्गनानामभिमतमनिशं केशनाम प्ररोहे-

दित्याशानुन्नचित्तो विधिलिखितमहो व्यर्थमेवास्य कृत्यम् ॥ 

The bald-headed

A certain bald-headed person wandered daily continuously in search of medicine with the help of which that special object called "hair" always admired by ladies may grow on his broad pate, a sparkling red desert. Alas, as fate would have it, his effort was just a failure. 
 -------------- 

Tuesday, April 21, 2020

करोना
तदाभूत् पूर्वाह्ने जननिबिडपार्श्वो नृपपथः
चतुष्चक्रैर्व्याप्तः सततघनघंटारवकरैः ।
इदानीं सुप्तः किं नहि भयजमूर्छाप्रतिहतः
करोनाभीतोऽसौ गतरवनिशीथभ्रमकरः ॥

In the forenoon, then, the King's Avenue was dense with people in the sidewalks and the carriage way was full of 4-wheelers sounding their horns continuously. Now has it gone to sleep? No, it has swooned frightened by Carona and brings an illusion of a noise free midnight.
----