Follow by Email

Sunday, December 31, 2017

New Year Wishes नववर्षाशंसानववर्षाशंसा
स्वराष्ट्रे स्वधर्मे स्ववर्णेऽभिमानं
स्ववाण्यामतिक्रम्य सन्मानवत्त्वम् ।
जना हायनेऽस्मिन् श्रयन्तु क्षुधार्ता
लभन्तां सुखाद्यं शरण्यान् भयार्ताः ॥
विनाशस्य मार्गं विहायाप्रमत्ताः
प्रधाना विवेकेन देशान्नयेयुः ।    
प्रशान्तिः समेषां जनानां हृदि स्यात्
            जनन्यो भवन्तु स्मितास्याः समन्तात् ॥ 
- - - - 

No comments:

Post a Comment