Follow by Email

Saturday, October 15, 2016

Sanskrit blog:Chandrika (A Fairy tale)-59

चन्द्रिका-५९

लसदुज्ज्वलभूषणैर्विविक्तैः
विमलक्षौमपरिच्छदैश्च रामाः।
सुरयोषिदमोघमाययैव
क्षणमात्रेण विभूषिता बभूवुः ॥ २१८ ॥

पुरुहूतनियन्तृतुल्यसूतः 
दृढपुष्टाकृतयस्सितास्तुरङ्गाः ।
कनकोदकलिप्तशृङ्गयुक्तः
शतघण्टासहितः रथश्च सिद्धाः ॥ २१९ ॥ 
- - -

No comments:

Post a Comment