Follow by Email

Saturday, April 4, 2015

Sanskrit blog: An Ode to Scientific Spirit-16

विज्ञानसंस्कृतिः-१६

योहान्न मेन्डलः क्रैस्तधर्मार्चकः
सस्यरोपणविधौ यन्त्रितपरीक्षणान्
निर्वाह्य वंशानुगतगुणानां विधीन्
सम्यङ्न्यरूपयत् हन्त स्वजीविते
ख्यातिं न लब्धवान् तद्गुणान् संस्मृत्य

तज्ज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ १७ ॥
- - - - 

No comments:

Post a Comment