Follow by Email

Saturday, January 3, 2015

Sanskrit blog: An Ode to Scientific Spirit-4

विज्ञानसंस्कृतिः-४

योहान्न केप्लरः ब्राहेउपाह्वस्य
टैखोऽभिधेयस्य दीर्घकालात्तबहु
-मूल्यावलोकनानाधृत्य सुन्दरं
नियमत्रयं कथितवानहो भास्वरो
ग्रहाणामिनपरिक्रमणगतिमुद्दिश्य
विज्ञानसंस्कृतेस्ताडयत जयडिंडिमम् ॥ ५ ॥
- - - - 

No comments:

Post a Comment